Regulamin i Polityka Prywatności

§1 Definicje

1. Adres wysyłki – nazwisko oraz imię lub nazwa firmy/instytucji, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny: TIKOLA, Ul. Hallera 14B lok 1B, 15-814 Białystok

3. Cennik dostaw – jest dostępny pod adresem: http://tikola.pl/p/dostawa

4. Dane kontaktowe: TIKOLA Magdalena Laskowska, Ul. Hallera 14B lok 1B, 15-814 Białystok, e-mail: [email protected] ; telefon: +48 737303764

5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Karta produktu – podstrona sklepu z informacjami o produkcie.

7. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów u Sprzedającego

8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

9. Kodeks dobrych praktyk – dobrowolny zbiór zasad postępowania (a w szczególności norm etycznych i zawodowych) przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania

10. Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

11. Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, oraz modyfikację danych zamówienia

12. Kupujący – Klient oraz Konsument

13. Płatność – zapłata za przedmiot umowy oraz dostawę wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności

14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

15. Przedmiot umowy/świadczenia – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

16. Punkt odbioru – miejsce przekazania Kupującemu rzeczy niebędące adresem dostawy, ustalone przez Sprzedającego.

17. Sklep – sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem internetowym tikola.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie.

18. Sprzedający: TIKOLA Magdalena Laskowska, ul. św. Rocha 10, lok. 212, 15-879 Białystok, NIP: 5441522871, REGON: 521687309
KONTO BANKOWE: 11 1140 2004 0000 3802 8231 5460

19. Termin realizacji – suma czasu skompletowania przez Sklep zamówienia oraz czasu dostawy towaru przez przewoźnika

20. Umowa – umowa sprzedaży produktów zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem na odległość zgodnie z rozumieniem Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

21. Wada fizyczna – polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu  umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

22. Wada prawna – sprzedaż własności osoby trzeciej lub obciążonej prawem osoby trzeciej oraz jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą jest decyzją lub orzeczeniem właściwego organu.

23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług; 

§2 Warunki ogólne

1. Sprzedający oraz Klient zawierają umowę w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie tikola.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

5. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: treści zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy; a po zrealizowaniu zamówienia faktury elektronicznej.
2. dołączenia do przesyłki z zamówieniem informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy;

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Kupujący, aby ułatwić proces składania następnego zamówienia może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep. Aby uzyskać dostęp do swojego konta Kupujący musi podać e-mail oraz hasło. Adres E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący może w każdej chwili poprawić, zaktualizować dane oraz usunąć konto w sklepie.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Aby złożyć zamówienie Klient powinien:
1. dodać produkt do koszyka;
2. wybrać rodzaj dostawy;
3. wybrać formę płatności;
4. wybrać miejsce odbioru towaru;
5. złożyć zamówienie używając przycisku „Potwierdzam zakup”.

3. Klient zawiera umowę ze sklepem w momencie złożenia zamówienia.

4. Zamówienie Klienta, którego płatność odbywa się za pobraniem/przy odbiorze jest realizowane niezwłocznie, a w przypadku zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 10 dni.

5. Zamówienie może zostać wysłane częściowo w przypadku nie dokonania wpłaty całej jego wartości.

6. Wysyłka zamówienia odbywa się w terminie określonym na stronie produktu. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.

7. Zakupiony przedmiot umowy sklep wysyła do Kupującego wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany przez Kupującego adres dostawy, wraz z załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6.2.

8. Faktura VAT jest wystawiana na każdy produkt oraz wysyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail po zrealizowaniu zamówienia.

9. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Produktów w Sklepie Internetowym po 31 grudnia 2019 r. przez Klientów będących podatnikami VAT lub podatku od wartości dodanej, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży nie będzie zawierał numeru, za pomocą którego Klient jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że numer ten powinien zostać podany przez Klienta przy zawieraniu umowy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty określone w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Klient ma 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość od momentu wydania rzeczy. Aby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie drogą elektroniczną lub listowną przed jego upływem.

3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Klient może złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem tikola.pl/p/dostawa lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

5. Sprzedający wyśle Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu.

6. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z tym, że umowa jest uważana za niezawartą.

7. Koszty odsyłki rzeczy będącymi przedmiotem umowy ponosi Klient.

8. W przypadku korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

9. Zwrot środków za odstąpienie od umowy na odległość Sprzedający zostanie wykonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli Klient wybrał inny niż najtańszy możliwy sposób dostarczenia produktu/produktów oferowany przez Sprzedającego, Klientowi nie zostaną zwrócone dodatkowe koszty przez niego poniesione zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający wykona zwrot pieniędzy tym samym sposobem płatności, którego użył Klient. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Klient zgadza się na zwrot płatności innym sposobem, za który nie ponosi dodatkowych kosztów.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.  Postanowienia ust. 1-13 powyżej mają zastosowanie również do Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby sprzedawany przez niego i dostarczany Klientom towar był wolny od wszelkich wad i zgodny z dotyczącą go Umową Sprzedaży.

2. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
4. żądać usunięcia wady.

3. Klient, ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6. W przypadku, gdy doprowadzenie rzeczy wadliwej do stanu zgodnego z umową wybranego przez Klienta jest niemożliwe, Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta.

7. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

8. Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedającego pod adres reklamacyjny.

9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

10. Sprzedający jest zobowiązany w terminie 14 dni do rozpatrzenia:
1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
W przypadku braku odpowiedzi uważa się, że oświadczenie lub żądanie Klienta jest uznane za uzasadnione.

11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

12. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

13. Jeśli Sprzedający lub producent określi termin przydatności rzeczy do użycia przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone po upływie tego terminu, ale do okresu dwóch lat od momentu wydania rzeczy.

14. Sprzedający po uznaniu za zasadne oświadczenia lub żądania wymienionych w §5.10 zobowiązany jest do wykonania świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Klienta bez zbędnej zwłoki.

§6 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest TIKOLA Magdalena Laskowska, ul. św. Rocha 10, lok. 212, 15-879 Białystok.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera. Może ona zostać przez Klienta wycofana w dowolnym momencie.

3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania usunięcia.

4. W przypadku, gdy Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną tychże danych.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony są dostępne na stronie http://tikola.pl/p/regulamin#prywatnosc

§7 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a TIKOLA Magdalena Laskowska, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby TIKOLA Magdalena Laskowska

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku ewentualnej niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta na stronie http://tikola.pl/p/regulamin

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

5. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Polityka prywatności

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

W każdym momencie masz prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane muszą zostać usunięte jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano; wycofasz zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa prawna dla ich przetwarzania; wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym; dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

W przypadku, gdy uważasz, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem możesz wnieść skargę do organu nadzorczego- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych tikola.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danych osobowym jest: TIKOLA Magdalena Laskowska, ul. św. Rocha 10, lok. 212, 15-879 Białystok; NIP 5441522871

II. Ochrona danych osobowych

W tikola.pl wdrożyliśmy procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Dbamy, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka i monitorujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdrażamy dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

III. Wykorzystywane dane

A. Składanie zamówienia

Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie prosimy o podanie niezbędnych danych. W trakcie składania zamówienia prosimy o:
1. imię i nazwisko – na nie zostanie zaadresowana przesyłka oraz wystawiony dokument sprzedaży;
2. Ulica, numer domu/lub i numer lokalu, kod pocztowy, miasto- niezbędne do zaadresowania przesyłki; w przypadku wyboru dostawy do paczkomatu InPost te dane nie są potrzebne – prosimy wtedy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
3. Adres e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją zamówienia;

Jeśli chcesz otrzymać fakturę Vat prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
3. numer NIP - niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przez nas przetwarzane oraz przekazywane partnerom w zakresie:

1. imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail przekazujemy firmom przewozowym (Poczta Polska, firma kurierska DPD oraz InPost) w postaci etykiety/listu przewozowego, który jest jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki

2. adres e-mail przekazywany jest operatorowi płatności tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

Dane podawane na stronie operatora płatności są rejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są przechowywane przez tikola.pl

B. Zapis do newslettera

Podczas składania zamówienia masz możliwość zapisania się do darmowego newslettera. Oznacza to zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail. Możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

IV. Dane osobowe automatycznie pobierane po wejściu na tikola.pl

A. Serwer tikola.pl

System informatyczny, z którego korzystamy gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z naszym Sklepem. Dotyczą one: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na tikola.pl i są wykorzystywane do celów statystycznych oraz w procesie optymalizacji tikola.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany żeby np. wyświetlać Ci rekomendacje produktowe, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

B. Cookies tikola.pl

Wykorzystujemy technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania tikola.pl do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki nim możemy tworzyć raporty oraz prowadzić statystyki, które pozwolą nam stale poprawiać funkcjonowanie tikola.pl.

W dowolnym momencie możesz zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

C. Cookies Google Analytics

Google Analytics poprzez gromadzenie plików cookies umożliwia analizę źródeł oraz urządzeń ruchu, a także sposobu, w jaki odwiedzający tikola.pl z niego korzystają. Dane te są wykorzystywane jedynie do prowadzenia statystyk przez Administratora.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, na podstawie przepisów prawa, Google może przekazywać te informacje osobom trzecim.

W dowolnym momencie możesz zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

D. Cookies Google AdWords

Google AdWords poprzez gromadzenie plików cookies umożliwia ocenę skuteczności działań marketingowych z wykorzystaniem sieci AdWords w formie raportów. Świadczone są także inne usługi związane z ruchem oraz korzystaniem z internetu. Dane te są wykorzystywane jedynie do prowadzenia statystyk przez Administratora.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, na podstawie przepisów prawa, Google może przekazywać te informacje osobom trzecim.

W dowolnym momencie możesz zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

E. Facebook pixel

Facebook Pixel to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dzięki niemu trafiają do Ciebie spersonalizowane reklamy.

V. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu świadczenia niezbędnych usług na TuningShop.pl (operatorom płatności, firmom księgowym, kurierom, agencjom marketingowym).

VI. Zmiana polityki bezpieczeństwa

W przypadku zmiany obowiązującego prawa, zmian warunków technologicznych funkcjonowania Sklepu, TuningShop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności.

Aktualna polityka prywatności znajduje się na stronie: http://tikola.pl/p/regulamin#prywatnosc

VII. Kontakt

tikola.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego numeru telefonu lub e-maila wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Jeśli masz pytania lub chcesz zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe zachęcamy do kontaktu telefonicznego +48 737303764  lub e-mail [email protected]